Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

28.07.2022 23:22 Son Güncelleme: 28.07.2022 23:35 Kutsal Cuma gününün gelmesiyle beraber tapınmak isteyen, tövbe etmek isteyen Müslümanlar, cuma günü okunacak duaları ve sureleri merak ediyor. Cuma günü namazdan sonrasında okunacak dualar ve cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler ve esmaları haberimizde derledik.
CUMA GÜNÜ DUASI
Duanın Okunuşu:
Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.
Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey acıma sahibi ve ey muhabbet eden Tanrı’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur. “Tanrı’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline sadece sen ulaştırabilirsin. Beni fena işlerden ve fena ahlâktan muhafaza et. Bunlardan sadece sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)
“Tanrı’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana yarar verecek bilimsel bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)
Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.
Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Âmin
HACET DUASI
Halîm ü Kerîm Tanrı’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Tanrı’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Tanrı’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir üzüntü, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir gereksinim bırakma Ya Erhamerrahimin.
Tanrı’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde yargı verirsin. Yüce ve Azim Tanrı’tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Tanrı yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Tanrı’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Tanrı’a mahsustur.
Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana yakarma ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir halde bana acıma et.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR
“Tanrı’ım! Yarar vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, rahatlık bulmayan kalpten ve kulak verilmemiş duadan sana sığınırım.” (Taberani)
El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Tanrı-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Hakkaten Tanrı ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey inanç edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve merhaba edin, O’na gönülden teslim olun.”
“Tanrı’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)
İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şu şekilde buyurmuşlardır:
“Kim cuma namazından sonrasında -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer kere okursa Tanrı Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)
“Tanrı’ım! Cehennem azabından, mezar azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, yaşam ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)
Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.
Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey acıma sahibi ve ey muhabbet eden Tanrı’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.
CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER
İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:
Fatiha Suresi
Zilzâl Suresi
Duhan Suresi
Kehf Suresi
Hud Suresi
CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER
Cuma günü 100 kere” “YA ALLAH” diye zikreden insanoğlunun tüm dilekleri kabul olur.
Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) kere okuyan her işinde kolaylık görür.
Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Şahıs Tanrı’tan ne isterse verilir.
Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Yoksul ve düşkün kimseler buna devam etseler oldukca yararını görürler.
Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) kere zikreden şahıs her istediğine kavuşur.
Cuma günü namazdan ilkin yüz kere “Ya Tanrı, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.
Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye yakarma edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.
Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis adı şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır
Cuma namazından sonrasında yüz kere “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları şeklinde kalpleri de nurlanır.
Cuma namazından sonrasında yüz kere “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar
Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Tanrı onu mezar azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.
Cuma günü sela ile ezan içinde cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer
Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 senelik günahı affolur.[Dare Kutni]
Cuma günü yada gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk kayra edilir.[Taberani]
Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]
Cuma günü gusledenin günahları affolur.[Taberani]
Cuma günü sabah namazından ilkin, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.[İbni Sünni]
Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
Cuma gecesi 1000 kere “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
Cuma günü 1000 kere “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak yakarma edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
10 hafta süreyle Cuma günleri onar kere “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan varlıklı olur.
Cuma geceleri 100 kere “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden güvenilir olur.
Cuma namazından sonrasında yüz kere “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.
Cuma namazında hutbe esnasında yüz kere “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Tanrı hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) kere zikreden şahıs her istediğine kavuşur.
Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Şahıs Tanrı’tan ne isterse verilir.
Cuma günü Sabah ‘YA-RAKİB esması (312) kere zikrederek istegini Tanrı’a bildirirsen isteğin kabul olur.
İmam-ı Gazali’ye gore, Cuma günü bin kere Ya Tanrı diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.
CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR
Ya Gaffar – 1281 Kere Okunması mümkün
Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için okunması mümkün
Ya Vehhâb – 14 Kere Okunması mümkün
Sıkıntısız, rahat bir yaşam sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için okunması mümkün
Ya Rezzak – 308 Kere Okunması mümkün
Bolca rızıklı ve varlıklı bir yaşam geçirmek; kalp kasları ve mide için.
Ya Bâsıt – 72 Kere Okunması mümkün Cuma- Sabah ve İkindi
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; ruhsal ve ruhsal rahatsızlıklar için.
Ya Lâtif – 129 Kere Okunması mümkün
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.
Ya Hakîm – 78 Kere Okunması mümkün
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.
Ya Mecîd – 57 Kere Okunması mümkün
İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.
Ya Bâis–573 Kere Okunması mümkün
Güçlü irade sahibi olmak, alacaklarını öğrenim etmek için
Ya Hakk – 108 Kere Okunması mümkün
Sağlam bir imana ve doğru bir yakarma hayatına haiz olmak, başladığı işi bitirmek için
Ya Vekil – 66 Kere Okunması mümkün
Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.
Ya Metîn – 500 Kere Okunması mümkün
Maddi ve tinsel dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için
Ya Muhsî – 148 Kere Okunması mümkün
Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin güçlü olması için
Ya Hasîb – 80 Kere Okunması mümkün
Her insana karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için
Ya Kerim – 270 Kere Okunması mümkün
Varlıklı ve eli açık olmak, her kolaylığa haiz olmak için
Ya Rakîb–312 Kere Okunması mümkün
Allahın koruması altında olmak, bunu sezmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için
Ya Muhyî – 68 Kere Okunması mümkün
İşlerde başarı göstermiş olmak, hastalıklardan kurtulmak…
Ya Nâfi’ – 201 Kere Okunması mümkün
Hastalık ve zararı olan şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.
Ya Nûr – 256 Kere Okunması mümkün
Gerçeği ve hatası görüp kalp nuruna haiz olmak ve kalp sağlığı için
Ya Vâcid – 14 Kere Okunması mümkün
Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.
Ya Mâcid – 48 Kere Okunması mümkün
Bolca kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.
Ya Ehad – 13 Kere Okunması mümkün
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…
Ya Âhir – 801 Kere Okunması mümkün
Ömrün uzaması ve bereketi için.
Ya Berr – 202 Kere Okunması mümkün
Her halükarda iyilik bulmak için.
Ya Muğnî – 1100 Kere Okunması mümkün
Rahat bir geçim, bolca rızık; zenginlik ve sinirler için
Ya Vâris – 707 Kere Okunması mümkün
Uzun yaşam, bolca mal, onur ve rızık sahibi olmak için.
Cuma namazı iyi mi kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı detayları Diyanet! Cuma namazı niyeti!

Son Dakika Haberler