KPSS’YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK SINAV DUASI


KPSS’ye girmeden ilkin hangi duaların okunacağını ve başarıya ulaşmış olmak için okunacak duaları araştırmaya devam eden adaylar, zihin açıklığı için okunması ihtiyaç duyulan duaları ve esmaları sorgulamayı sürdürüyor. Sınavda unutkanlığa karşı tesirli dualar ve başarı dualarının okunuşları haberimizde..

SINAV DUASININ OKUNUŞU

“Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.”
SINAV DUASI TÜRKÇE ANLAMI:

“Tanrı’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda yararlı eyle, bana yarar verecek şeyleri öğret, beni, bana yarar verecek ilim ile nasiplendir.” (Başat, De’avât, No: 1879, I, 510)
SINAV ÖNCESİ OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ kir fethan mubînâ”. (19 Kere)
“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli” (10 Kere)

Anlamı: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”SINAVA GİRERKEN NASIL DUA EDİLİR?

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
Anlamı: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve gene doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet kayra eyle.”

SINAVA BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)
Anlamı: “Ey Hayy ve Kayyum olan Tanrı’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”
Anlamı: “Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

“Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala istemli.”
Anlamı: Tanrı’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Tanrı’ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De’avat,90)

SINAV ÖNCESİ UNUTKANLIK İÇİN OKUNACAK DUA
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ kir fethan mubînâ.”

KALEM SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

2. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne kir leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.

5. Fesetubsıru ve yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı’ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.

11. Hemmazin meşşain binemiymin.

12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.

13. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.

14. En kane za malin ve beniyne.

15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.

17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. Ve la yestesnune.

19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20. Feasbehat kessariymi.

21. Fetenadev musbihıyne.

22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

27. Bel nahnu mahrumune.

28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.

31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.

34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.

35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. Ma lekum keyfe tahkumune.

37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.

41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.

43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.

44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.

45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.

50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

KALEM SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim Olan Tanrı’ın Adıyla

1 – Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

2 – Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 – Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

4 – Sen normal olarak yüce bir terbiye üzeresin.

5 – Sen de göreceksin, onlar da görecek.

6 – Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

7 – Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O’dur.

8 – O halde, yalanlayıcılara itaat etme.

9 – Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10 – Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

11 – Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,

12 – Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

13 – Kaba ve haşin, sonrasında da kötülükle damgalı,

14 – Mal ve oğulları var diye (bu şekilde davranır).

15 – Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: “Eskilerin masalları” der.

16 – Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üstünden damgalayacağız.

17 – Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz şeklinde. Hani onlar sabah olunca bahçeyi ne olursa olsun devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18 – İstisna da etmiyorlardı (“inşaallah” demiyorlardı).

19 – Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

20 – Bahçe simsiyah kesiliverdi.

21 – Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

22 – “Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin” diye.

23 – Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.

24 – “Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın” diyorlardı.

25 – (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

26 – Fakat bahçeyi gördüklerinde: “Biz herhalde yanlış gelmişiz” dediler .

27 – “Yok, biz yoksun edilmişiz.” (dediler).

28 – İçlerinde en makul olanı şöyleki dedi: “Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?”

29 – “Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.” (dediler).

30 – Arkasından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

31 – Yazıklar olsun bizlere, dediler, biz azgınlarmışız.

32 – Ola ki Rabbimiz bizlere onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

33 – İşte azap böyledir. Normal olarak ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

34 – Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bolca bahçeler vardır.

35 – Öyleki ya, teslimiyet gösterenleri suçlular şeklinde meblağ mıyız asla?

36 – Neyiniz var, iyi mi yargı veriyorsunuz?

37 – Yoksa size ilişkin bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

38 – O kitapta, “beğendiğiniz her şey sizindir” diye mi yazılı?

39 – Yoksa, “ne hükmederseniz ne olursa olsun sizindir” diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kati sözler mi var?

40 – Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 – Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

42 – O gün işler zorlaşır ve secdeye çağrı edilirler. Fakat güç yetiremezler.

43 – Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye çağrı ediliyorlardı.

44 – Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden aşama aşama azaba yaklaştıracağız.

45 – Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 – Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 – Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

48 – Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi şeklinde olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

49 – Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, normal olarak kınanacak bir halde tenha bir diyara atılacaktı.

50 – Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

51 – O kafirler Kur’ân’ı işittikleri süre neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar “o bir deli” diyorlar.

52 – Oysa o âlemler için bir öğüttür.


Spor Haberleri